Over de Springplank

Basisschool De Springplank, ressorteert onder de Lowys Porquinstichting en is een school met ongeveer 190 leerlingen en 24 personeelsleden. De kinderen komen voornamelijk uit de wijk De Beek. Daarnaast bezoeken kinderen uit andere wijken (Dorpskern, Rode Schouw en De Schans) Lepelstraat en Bergen op Zoom onze school.
De Springplank is van oorsprong een protestant-christelijke basisschool. De populatie is echter een afspiegeling van de wijk en de omgeving. We besteden aandacht aan de christelijke geloofstraditie door het dagprogramma met de kalendermethode Trefwoord, welke ook op alle rooms-katholieke scholen binnen onze stichting wordt gebruikt. Daarnaast trachten we om zo nu en dan een verbinding te leggen naar de protestantse gemeente van Halsteren. Alle kinderen volgen dit programma en eigen meningen en geloofsovertuigingen worden uiteraard gerespecteerd.

Als je onze school binnenstapt valt meteen de fijne sfeer op die er is. Kinderen en ouders zijn welkom en we garanderen veiligheid voor alle kinderen. Ouders/verzorgers kunnen hun kind(eren) met een gerust hart achterlaten op onze school.
De leerkrachten zijn vriendelijk en gaan respectvol om met kinderen, ouders en elkaar. Er wordt hard gewerkt. Onder schooltijd valt meteen op dat er rust en orde is. We vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een rustige, opgeruimde en kindvriendelijke omgeving. Dat laatste houdt in dat overal werk van kinderen te zien is en dat de lokalen als een uitdagende leeromgeving zijn ingericht.
De respectvolle houding vragen we ook van kinderen en ouders/verzorgers. Als kinderen daar moeite mee hebben worden ze extra begeleid. Regelmatig wordt aan groepjes kinderen sociale vaardigheidtraining (SOVA) gegeven. Ook kinderen met weerbaarheidsproblemen zijn gebaat met deze training.

De onderwijsinspectie beoordeelt de school als een 'Groene School' Dat houdt in dat de school het vertrouwen heeft van de inspectie en dat de kwaliteit van een goed niveau is.  We gebruiken moderne onderwijsmethodes en in de afgelopen jaren is veel energie gestoken in de ontwikkeling tot een adaptieve school. Adaptief onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoefte van kinderen. Vooral is ingezet op een positief pedagogisch klimaat, doorgaande lijnen zoals het dagritme en in meervoudige instructievormen.

De leerlingenzorg is van hoog niveau.  Nelly van Dongen, intern begeleider, coördineert de zorg aan kinderen. Extra zorg vindt zowel plaats aan kinderen die uitvallen als aan kinderen die bovenmatig presteren. De zorg vindt plaats op leergebied, gedrag en op groepsniveau.

De school wordt goed schoongehouden en de toiletten die dagelijks worden schoongemaakt ruiken fris.
Enige jaren geleden is het gebouw uitgebreid en gedeeltelijk opgeknapt. In 2012 is het oudste gedeelte van het schoolgebouw opgeknapt en aangepast aan de moderne eisen.

Ouders hebben een prominente rol in de school. De mening van ouders is belangrijk en belangrijke beslissingen omtrent het beleid worden besproken met de ouders van de medezeggenschapraad en het ouderpanel.
De ouderraad is vooral actief bij de ondersteuning en de organisatie van de activiteiten gedurende het hele schooljaar. De ouderraad wordt ondersteund door tal van actieve vrijwillige ouders/verzorgers.Ontwikkeling staat voorop. Voor kinderen, maar ook voor leerkrachten en de school.
Dit betekent dat we voortdurend leren en willen vernieuwen. Leren, ontwikkelen en vernieuwen gebeurt indivueel én in teamverband.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.